ĮVADAS

Ši politika skirta interneto svetainės, pasiekiamos adresu https://www.bonduelle-foodservice.lt/, naudotojams. Joje paaiškinama, kaip „BONDUELLE Polska S.A.“, kurios būstinė registruota adresu: Puławska 303, 02-785 Varšuva, Nacionalinio teismo registro Nr. 227543 (toliau – BONDUELLE), užtikrina naudotojų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) ir kaip BONDUELLE, veikianti kaip duomenų valdytojas, renka ir naudoja naudotojų asmens duomenis jums naudojantis šia interneto svetaine.

 

1. APIE MUS

1.1 Mūsų įsipareigojimai dėl asmens duomenų apsaugos

Tvarkydama naudotojų asmens duomenis, gautus per savo interneto svetaines (pvz., lankytojų, klientų, potencialių klientų, kandidatų į darbą (toliau – duomenų subjektai), BONDUELLE labai rūpinasi asmens duomenų apsauga. BONDUELLE visiškai įsipareigoja tvarkydama asmens duomenis, susijusius su savo veikla, užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ir laikytis visų taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių.

1.2 Asmens duomenų apsaugos taisyklės ir atitikties programa

BONDUELLE priėmė asmens duomenų apsaugos taisykles ir paskyrė kontaktinius asmenis, kurie prižiūri įvairias asmens duomenų tvarkymo sritis.

Jei norite gauti informacijos apie BONDUELLE taikomas naudotojų asmens duomenų tvarkymo taisykles, susisiekite su mumis 8 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

BONDUELLE taip pat vykdo veiksmus, kuriais siekia užtikrinti ir stebėti asmens duomenų apsaugos efektyvumą. Šie veiksmai apima BONDUELLE priimtas tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų apsaugos principams įgyvendinti, įskaitant įvairias vidines politikas ir procedūras, kurių tikslas yra didinti įmonės darbuotojų supratimą apie asmens duomenų apsaugos svarbą ir suteikti jiems veiklos gaires, padedančias laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir stebėti jų laikymąsi. Siekdama didinti savo darbuotojų supratimą šioje srityje, BONDUELLE taip pat vykdo mokymo programą.

1.3 Asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikomės

BONDUELLE taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, padedančias efektyviai įgyvendinti asmens duomenų apsaugos principus, laikytis BDAR reikalavimų ir apsaugoti duomenų subjektų teises ir laisves nuo pat duomenų rinkimo pradžios ir duomenų tvarkymo metu.

BONDUELLE renka ir tvarko jūsų asmens duomenis konkrečiais, aiškiai nurodytais ir teisėtais tikslais. Surinkti asmens duomenys nėra papildomai tvarkomi kokiu nors būdu, kuris būtų nesuderinamas su šiais tikslais. Tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra tinkami, susiję su tikslais, kuriais tvarkomi, ir kuriuos tvarkyti būtina pagal šiuos tikslus. Duomenų subjekto atžvilgiu asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Asmens duomenys yra tikslūs, o jei reikia, jie ištaisomi ir atnaujinami.

Be to, BONDUELLE įsipareigoja laikytis visų kitų taikytinose taisyklėse nustatytų principų, kaip paaiškinta tolesniuose šios politikos skyriuose, ypač susijusių su duomenų subjektams suteiktų teisių užtikrinimu, asmens duomenų laikymu, asmens duomenų saugumu ir asmens duomenų perdavimu į kitas šalis.

 

2. APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMĄ IR NAUDOJIMĄ

2.1 Kada renkame jūsų asmens duomenis?

Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, jūs (interneto svetainės naudotojas) galite mums suteikti informacijos apie savo asmens duomenis. Tuomet tikėtina, kad BONDUELLE rinks jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • jums naršant mūsų interneto svetainėse (t. y. pasitelkiant slapukus ar panašias technologijas renkama techninė informacija, pvz., IP adresai ar žurnalai);
 • jums sukuriant paskyrą kurioje nors iš mūsų interneto svetainių;
 • jums teikiant prašymą klientų aptarnavimo skyriui, prašant nuolaidos, teikiant skundą, susisiekiant su mumis – kitaip tariant, jums komunikuojant su BONDUELLE ryšių su klientais komandomis;
 • jums perkant prekes ir gaminius mūsų el. prekybos interneto svetainėse;
 • jums teikiant paraišką dėl tapimo paslaugų teikėju ar prisijungimo prie ūkininkų tinklo arba prašymą dėl partnerystės;
 • jums užsiprenumeravus mūsų naujienlaiškius;
 • jums dalyvaujant konkurse, rinkodaros programoje, tyrime ar apklausoje;
 • jums teikiant paraišką dėl darbo skyriuje „Prisijunkite prie mūsų“;
 • jums kitu būdu mums perdavus asmeninę informaciją.

2.2. Kokiais tikslais naudojame savo naudotojų asmens duomenis?

BONDUELLE jūsų asmens duomenis naudoja toliau nurodytais tikslais.

 • Ryšių su klientais valdymas. BONDUELLE naudoja asmens duomenis verslo ryšiams su klientais ir potencialiais klientais palaikyti, konkrečiai siekdama:
 • leisti jums naršyti mūsų interneto svetainėse ir naudotis savo asmenine internetine paskyra;
 • leisti jums pirkti mūsų prekes ir gaminius BONDUELLE el. prekybos interneto svetainėse;
 • teikti jums paslaugas po pardavimo, susijusias su jūsų užsakymais ar jūsų įsigytomis prekėmis ir gaminiais;
 • suteikti nuolaidą prekei ar gaminiui;
 • atsakyti į skundą, kurį pateikiate, pavyzdžiui, dėl prekės ar gaminio;
 • gauti jūsų nuomonę apie prekes ar gaminius, ypač atliekant apklausas ir tyrimus;
 • leisti jums dalyvauti konkursuose ar kitose rinkodaros programose;
 • vykdyti statistinę analizę, taip pat svetainės lankytojų srauto valdymo tikslais (pvz., norint suprasti įvairių BONDUELLE interneto svetainių auditoriją, didinti interneto svetainių naudojimo patogumą ir mūsų paslaugų aktualumą).
 • Komunikacijos valdymas. Taip pat galite iš BONDUELLE ir (arba) kitų įmonių gauti informaciją arba reklaminius pranešimus, ypač apie prekes ir renginius, kurie galėtų jus dominti, jeigu tam iš anksto duosite atskirą sutikimą, kai jo reikės. Taip pat bus užtikrinama jūsų teisė nesutikti pagal tiesioginei rinkodarai taikytinus teisinius reikalavimus. Šie pranešimai gali būti siunčiami el. paštu, paprastu paštu arba pateikiami telefonu (skambučiais, SMS ir MMS žinutėmis).
 • BONDUELLE tinklo ir partnerystės valdymas. BONDUELLE rinks jūsų asmens duomenis, kad galėtų jus užregistruoti į jūsų pageidaujamą narystę ar partnerystę, atsakyti į jūsų užklausas ir po to valdyti mūsų tarpusavio ryšius.
 • Darbuotojų samdymas ir personalo valdymas. BONDUELLE rinks jūsų asmens duomenis per savo svetainėje esančią darbuotojų samdymo skiltį, kad galėtų įvertinti jūsų paraišką dėl darbo ir į ją atsakyti. Jeigu būsite pasamdytas (-a), jūsų asmens duomenys bus perduoti kompetentingai personalo tarnybai ir tvarkomi personalo valdymo tikslais pagal konkrečias personalo politikas.

Atkreipkite dėmesį, kad žvaigždute pažymėti internetinių formų laukeliai yra privalomi. Be šios informacijos BONDUELLE negalės tvarkyti naudotojo užklausos ar užsakymo. Visa kita informacija nėra privaloma.

2.3 Kokiu teisėtu pagrindu renkame jūsų asmens duomenis?

BONDUELLE vykdomos tvarkymo operacijos yra iš esmės pagrįstos jos teisėtais verslo interesais, susijusiais su reklaminės veiklos vykdymu; geresniu supratimu, kokie yra jos klientų pomėgiai, siekiant pateikti individualius pasiūlymus; reagavimu į klientų užklausas; verslo veiklos tobulinimu. Jos taip pat pagrįstos būtinybe vykdyti su duomenų subjektais sudarytas sutartis arba atlikti veiksmus pagal duomenų subjektų prašymą prieš sudarant sutartį, taip pat tais atvejais, kai duomenų tvarkymas reikalingas pagal teisines pareigas. Be to, BONDUELLE turi teisėtą interesą vykdyti ryšių užmezgimo ar partnerystės operacijas ir darbuotojų samdymo operacijas, kad galėtų kuo geriau valdyti savo veiklą. Bet kuriuo atveju BONDUELLE užtikrins duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles (taip pat prašydama sutikimo, jei reikės).

2.4 Kas gali susipažinti su naudotojų asmens duomenimis?

 • Jūsų asmens duomenų gavėjai. BONDUELLE gali dalytis jūsų asmens duomenimis su šių kategorijų gavėjais (jeigu to prireiks, pabrėžiame, kad imsimės visų pagrįstų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti):
 • BONDUELLE darbuotojais, dirbančiais komandose, atsakingose už ryšių su klientais valdymą, įskaitant pardavimo, aptarnavimo po pardavimo, skundų ir kokybės paslaugų valdymą;
 • BONDUELLE darbuotojais, dirbančiais skaitmeninių operacijų ir IT komandose;
 • BONDUELLE darbuotojais, atsakingais už darbuotojų samdymą ir personalo valdymą – jie galės susipažinti su visais ar dalimi su kandidatais susijusių asmens duomenų;
 • kai kuriais atvejais – subjektais, įmonei BONDUELLE teikiančiais teisines, finansines, konsultacines ar paramos paslaugas;
 • BONDUELLE techninių paslaugų teikėjais;
 • trečiosiomis šalimis, kai BONDUELLE gauna prašymą iš teisminės institucijos arba viešosios institucijos, kuri pagal įstatymus turi teisę tokį prašymą teikti, laikantis taikytinų teisinių taisyklių.

BONDUELLE taip pat gali pateikti jūsų asmens duomenis savo verslo partneriams ir kitiems BONDUELLE subjektams (ir jų potencialiems paslaugų teikėjams) 2.2 skyriuje minėtais tikslais, ypač siekiant suteikti jums reikalingas paslaugas, tobulinti BONDUELLE veiklą ir tvarkyti informaciją ar reklaminius pranešimus, ypač susijusius su prekėmis ir renginiais, kurie jums gali būti įdomūs, tačiau prieš tai gavus jūsų sutikimą.

 • Jūsų asmens duomenų tarptautinis perdavimas. Kai kuriose valstybėse duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo galiojančių valstybėje, kurioje suteikėte savo asmens duomenis, todėl BONDUELLE labai atidžiai stengiasi užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų saugomi laikantis griežčiausių taikytinų taisyklių. Šiuo atžvilgiu BONDUELLE įsipareigoja naudoti standartines sutarčių sąlygas (kurias priima Europos Komisija arba kompetentinga priežiūros institucija) ar kitus tinkamus saugiklius, pritaikomus pagal kiekvieno konkretaus atvejo situaciją, kai jūsų asmens duomenys bus perduodami gavėjui, esančiam ne Europos ekonominės erdvės valstybėje, o valstybėje, kuri, Europos Komisijos požiūriu, neužtikrina tinkamo apsaugos lygio. Galite prašyti ir gauti informaciją apie minėtus tinkamus saugiklius (žr. 8 skyrių).

2.5 Kiek laiko saugome naudotojų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi atsižvelgiant į BONDUELLE veiklą ir ne ilgiau, nei tai būtina pagal šių duomenų rinkimo tikslus. BONDUELLE saugo jūsų asmens duomenis atsižvelgdama į taikytinuose įstatymuose nustatytus saugojimo laikotarpius. Konkrečiau:

 • kai su mumis susisiekiate pateikdami užklausą ar prašymą, jūsų asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek reikia jūsų užklausai ar prašymui išnagrinėti;
 • jūsų asmens duomenis naudojame tiesioginei rinkodarai, kol nenutraukiate prenumeratos (iki to momento, kai atšaukiate sutikimą);
 • jeigu esate klientas, jūsų asmens duomenis klientų valdymo tikslu saugosime visą mūsų verslo ryšių palaikymo ar bendradarbiavimo laikotarpį ir papildomus 5 metus, prasidedančius nuo kalendorinių metų, kuriuose sueina mokestinės prievolės terminas, pabaigos siekdami archyvuoti užsakymus ir sąskaitas;
 • jeigu esate verslo partneris arba priklausote ūkininkų tinklui, jūsų asmens duomenis saugosime visą mūsų santykių laikotarpį (sudarytos sutarties laikotarpį), o tuomet, jei reikės, archyve tiek laiko, kiek mums reikės pagal visas teisines pareigas, arba įstatymuose nustatytą laikotarpį (t. y. 3 metus, jeigu būtų su atliekama veikla susijusių pretenzijų);
 • su jūsų internetine paskyra susiję asmens duomenys saugomi tol, kol galioja suteiktas sutikimas;
 • su kandidatais susiję asmens duomenys saugomi tol, kol galioja suteiktas sutikimas;
 • BONDUELLE naudojami slapukai saugomi 24 mėnesius.

 

3. KAIP UŽTIKRINAME NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ?

BONDUELLE taiko visas tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tokį asmens duomenų apsaugos lygį, kuris būtų tinkamas pagal jūsų teisėms ir laisvėms kylančią riziką. Ypač siekiama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų. Tokį pat apsaugos lygį BONDUELLE numato ir savo sutartyse su paslaugų teikėjais, kurie BONDUELLE vardu tvarko jūsų asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojai. Be to, visi BONDUELLE darbuotojai, kurie savo darbo metu gauna prieigą prie jūsų asmens duomenų, sutinka užtikrinti griežčiausio duomenų konfidencialumo lygį ir yra įpareigojami neatskleisti šių duomenų trečiosioms šalims.

 

4. VAIKŲ ASMENS DUOMENYS

BONDUELLE sąmoningai nerenka, nelaiko ir nenaudoja jaunesnių nei 16 metų amžiaus vaikų asmens duomenų. Jeigu interneto svetainėje būtų surinkta informacija apie nepilnametį be šio nepilnamečio tėvų pareigų turėtojo sutikimo ar leidimo, atkreipkite dėmesį, kad nepilnamečio teisinis atstovas gali įgyvendinti nepilnamečio teises nepilnamečio vardu. Tokiu atveju kviečiame susisiekti su mumis.

 

5. APIE SLAPUKUS

 • Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo joje apsilankiusio asmens kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukai plačiai naudojami siekiant valdyti interneto svetaines ir tobulinti jų veikimą, teikti individualizuotas paslaugas internete ar interneto svetainės savininkams teikti įvairią informaciją.

Jums lankantis interneto svetainėje, tikėtina, kad BONDUELLE rinks jūsų asmens duomenis (pvz., IP adresus ir jūsų pomėgius) pasitelkdama slapukus, serverio žurnalus ir kitas panašias technologijas.

Slapukai nepakeičia jūsų kompiuterio ar jūsų kompiuteryje naudojamos programinės įrangos konfigūracijos.

 

 • Kaip naudojame slapukus?

BONDUELLE gali naudoti asmens duomenis, gautus pasitelkiant slapukus, šiais tikslais:

 • dėl techninių priežasčių (pvz., siekdama identifikuoti seansus, įsiminti nuostatas, pomėgius, sekti jūsų įvestis, kai pildote internetines formas, ir pan.);
 • statistinės analizės ir svetainės lankytojų srauto valdymo tikslais (pvz., siekdama didinti interneto svetainės naudojimo patogumą ir savo paslaugų aktualumą, analizuoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę, pagal lankomus puslapius, lankytojų skaičių ir t. t.);
 • siekdama dalytis informacija su reklamdaviais kitose interneto svetainėse, kad būtų galima teikti jums aktualius reklaminius pranešimus, kurie atitinka jūsų interesus;
 • siekdama pagerinti savo elektroninių paslaugų kokybę;
 • geografinės padėties nustatymo tikslais, kai naudojamos tam tikros funkcijos, pvz., parduotuvių adresai, rekomendacijos ir prekės, kurių yra artimiausioje parduotuvėje.

 

 • Kaip galite neleisti kompiuteriui priimti slapukų?

Turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu naudojant slapukus. Šiuo tikslu galite savo naršyklėje išjungti slapukų diegimą.

Bet kokia naujesnės versijos interneto naršyklė leis pakeisti su slapukais susijusias nuostatas ir pašalinti jūsų įrenginyje laikomus slapukus. Šias nuostatas paprastai galima rasti naršyklės skiltyje „Įrankiai“, „Parinktys“, „Pagalba“ arba „Nuostatos“. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą galite rasti spustelėję toliau pateiktas nuorodas – pasirinkite pagal savo naršyklę.

 • „Google Chrome“:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • „Internet Explorer“:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • „Mozilla Firefox“:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • „Safari“:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

Pakeitus slapukų valdymo nuostatas, tikėtina, kad pasikeis ir jūsų naršymo internete bei jūsų prieigos prie kai kurių paslaugų, kurioms reikalingi slapukai (ne tik BONDUELLE interneto svetainėje), sąlygos. BONDUELLE neprisiima jokios atsakomybės už prastesnį savo paslaugų veikimą, jeigu negalės saugoti ar pasitelkti slapukų, kurie yra būtini šių paslaugų veikimui užtikrinti, bet jūs atsisakėte jų arba panaikinote.

 

6. NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS

Turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad BONDUELLE įgyvendintų jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir užtikrinti jų perkeliamumą ir jūsų teisę į šių duomenų apribojimą. Taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, pagal Duomenų apsaugos reglamente numatytas sąlygas. Be to, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, ir dėl to bet kuriuo metu pareikalauti, kad BONDUELLE nebesiųstų reklaminių pranešimų. Kai asmens duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite atsiųsti prašymą BONDUELLE duomenų apsaugos pareigūnui arba kontaktiniam asmeniui (žr. 8 skyrių). Kad galėtume atsakyti į jūsų prašymą, turite mums pateikti šiuos būtinus identifikacinius duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto ar paprasto pašto adresą ir bet kokią kitą informaciją, kurios reikia jūsų tapatybei patvirtinti.

Taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl taikytinų duomenų apsaugos taisyklių pažeidimo.

 

7. MŪSŲ POLITIKOS PAKEITIMAI

Šią politiką BONDUELLE gali bet kuriuo metu keisti. Jeigu BONDUELLE nuspręstų šią politiką pakoreguoti, pranešimas apie visus atliktus pakeitimus bus pateiktas pakoreguotoje dabartinės politikos versijoje, o pakoreguotoji versija įsigalios tada, kai bus paskelbta.

BONDUELLE praneš jums apie tokius pakeitimus juos paskelbdama asmens duomenų apsaugos politikos puslapyje arba atsiųsdama el. laišką ar kitokį pranešimą.

 

8. KLAUSIMAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jeigu turite klausimų ar pastabų dėl mūsų politikos arba dėl to, kaip BONDUELLE renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, taip pat jei norite pasinaudoti su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis, susisiekite su atitinkamu BONDUELLE duomenų apsaugos pareigūnu arba šiuo el. pašto adresu: rodo_poland@bonduelle.com. Informuojame, kad informacija turėtų būti pateikta anglų kalba. Jeigu informacijos anglų kalba pateikti negalite, parašykite adresu baltics@bonduelle.com ir mes persiųsime jūsų prašymą.

 

9. SĄVOKOS

BONDUELLE: „Bonduelle Polska S.A.“, kurios būstinė yra adresu: Puławska 303, 02-785 Varšuva, registracijos Nacionalinio teismo registro įmonių registre, kurį tvarko Varšuvos apygardos teismo XIII nacionalinio teismo registro komercinis skyrius, numeris 227543, REGON 011555353, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris 5260215243 – ši įmonė veikia kaip duomenų valdytojas.

Asmens duomenys: bet kokia informacija, susijusi su duomenų subjektu.

Duomenų subjektas: fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta ir su kuriuo yra susiję asmens duomenys. Tai asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių (įskaitant IP adresus ir žurnalus), arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinius, fiziologinius, genetinius, protinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų valdytojas: BONDUELLE subjektas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas: subjektas, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.

Duomenų tvarkymas: bet kuri operacija, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekama su asmens duomenimis, kaip antai rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant duomenis prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar derinimas, ribojimas, trynimas ar naikinimas.

Duomenų perdavimas: bet koks asmens duomenų perdavimas iš vieno subjekto kitam. Duomenų perdavimas gali būti atliekamas pranešant apie asmenis duomenis, juos nukopijuojant, perduodant ar atskleidžiant per tinklą, įskaitant nuotolinę prieigą prie duomenų bazės ar perdavimą iš vienos laikmenos į kitą nepriklausomai nuo tos laikmenos tipo (pavyzdžiui, iš kompiuterio standžiojo disko į serverį).

Naudotojas: asmuo, apsilankantis interneto svetainėje https://www.bonduelle-foodservice.lt/